قابلیت های نرم افزار

قابیلت های متعدد نرم افزار GPNS با تصاویر زیر نشان داده شده است:

نسخه 2.1.1 نرم‌افزار GPNS

 

نسخه 2.10.1 نرم‌افزار GPNS

بخشها و کاربری‌ها

جهت ايجاد شبکه و تحليل و کنترل نتايج آن قابليتهاي متعددی به نرم‌افزار اضافه شده است که در زير به آن اشاره می‌گردد: