درباره نرم افزار

نرم افزار GPNS از دسته نرم افزارهای شبيه سازی است که از آن برای تخمين شرايط عملياتی در شبکه انتقال گاز استقاده می شود. در اين نرم افزار از تسهيلات گرافيکی برای پياده سازی شبکه و ورود اطلاعات تجهيزات شبکه استفاده شده است. از دو موتور حل استاتيک و ديناميک در اين شبيه ساز استفاده شده است. […]

ادامه مطلب...


قابلیت های اصلی

قابليت هاي کلي 1- طراحي شبکه‌ و خطوط انتقال 2- تحليل شبکه‌ انتقال در شرايط عادي و بحران 3- تحليل مصرف سوخت ايستگاههاي تقويت فشار 4- رفع تنگنا و تحليل عملکرد ايمن شبکه انتقال 5- آموزش کارکنان بهره برداري و مهندسي 6- مديريت شبکه انتقال گاز 7- تخمين حداكثر مقدار قابل دسترس براي تحويل گاز […]

ادامه مطلب...