پروژه هاي کاربري براي نرم افزار تعيين گرديد.

از نسخه 2.13.0 به بعد براي نرم افزار گروه هاي گاربري تعيين شده است بدينصورت که هر کاربر ير حسب سطح دسترسي تعريف شده از يکسري از قابليتهاي نرم افزار و به تعداد محدود ميتواد استفاده نمايد. فعلا براي کاربران عادي 150 بار استفاده از نرم افزار درنظر گرفته شده است.