يک مثال از Thermodynamic Package نرم افزار HYSYS به نسخه 1.0.1 نرم افزار GTCS اضافه شد.

يک مثال از Thermodynamic Package نرم افزار HYSYS به نسخه 1.0.1 نرم افزار GTCS اضافه شد. بدينصورت که در ليست معادلات حالات آيتم HYSYS GTCS Proxy اضافه شده است. کاربر در صورت انتخاب اين آيتم با فرض نصب بودن نرم افزار HYSYS نسخه 7 ميتواند از موتور ترموديناميک نرم افزار HYSYS براي معادلات PengRobinson، SRK و Antoin استفاده نمايد.