نسخه جديد GTCS آماده شد.

نسخه 1.0.1 نرم افزار GTCS با 2 تغيير ارائه شد: 1- يک مثال از Thermodynamic Package نرم افزار HYSYS به نرم افزار اضافه شد. 2- Help الکترونيکي به نرم افزار اصافه شد.