ماژول Limitation Manager به نرم افزار اضافه شد.

در نسخه هاي قبلي پارامتري تخت عنوان Limitation Parameter براي هر تجهيز وجود داشت. اما در نسخه 2.13.0 ماژولي تحت عوان Limitation Manager به نرم افزار اضافه شد بطوري که کاربر در هر لحظه قادر به مشاهده تمام محدوديت هاي شبکه ميباشد. کاربر در يک بخش مستقل قادر است به تمام تجهيزات دسترسي داشته و محدوديتهاي هر تجهيز را به آن اضافه نمايد. فعلا بصورت انتخابي براي هر تجهيز يک و يا 2 محدوديت درنظر گرفته شده است. در نسخه هاي بعدي اين ماژول کاملتر ميگردد. کاربر ميتواند تمام محدوديتها را به يکباره حذف نمايد.