قابلیت های اصلی

قابليت هاي کلي

1- طراحي شبکه‌ و خطوط انتقال

2- تحليل شبکه‌ انتقال در شرايط عادي و بحران

3- تحليل مصرف سوخت ايستگاههاي تقويت فشار

4- رفع تنگنا و تحليل عملکرد ايمن شبکه انتقال

5- آموزش کارکنان بهره برداري و مهندسي

6- مديريت شبکه انتقال گاز

7- تخمين حداكثر مقدار قابل دسترس براي تحويل گاز در نقطه‌اي مشخص در طول خط لوله

8- تحليل شرايط تخليه اضطراري و سناريوهاي تخليه گاز

9- افزايش يا کاهش پيشگيرانه فشار عملياتي ايستگاهها

10- برنامه ريزي براي کاهش يا قطع پيشگيرانه مصارف عمده

11- بررسي استفاده از خطوط انتقال در شرايط لوپ

12- برنامه‌ريزي براي به‌خط آوردن يا از خط خارج كردن كمپرسورها در ايستگاه‌هاي تقويت فشار براي پاسخ‌گويي به افزايش يا كاهش در تقاضاي مصرف در آينده

13- چيدمان موازي يا سري كمپرسورها در ايستگاه‌ها و انتخاب محل جغرافيايي ايستگاه‌ها نسبت به هم

14- از خط خارج شدن يا باي‌پس شدن تجهيزات يا ايستگاه تقويت فشار

قابليت هاي اختصاصي

1- نمايش تغييرات خواص فيزيکي هر يک از بخشهاي شبکه بصورت جدول و نمودار

2- امکان ايجاد شبکه بزرگ و پيچيده

3- امکان استفاده چند مثال و چند پروژه در هر لحظه

4- امکان استفاده از چند برنامه به صورت همزمان

5- سرعت شبيه سازي بالا

6- امکان ارائه سرويس به نرم افزارهاي مختلف جهت شبيه سازي و بهينه سازي

7- امکان ايجاد تجهيزات جديد بدون دسترسي به منابع اصلي و کدهاي نرم افزار

8- امکان ايجاد روابط جديد جهت استفاده براي شبيه سازي در نرم افزار بدون دسترسي به منابع اصلي و کدهاي نرم افزار

9- امکان ايجاد خواص جديد بدون دسترسي به منابع اصلي و کدهاي نرم افزار

10- نمايش اطلاعات در صفحه نمايش (استفاده از متون استاتيکي در کنار تجهيزات)

11- نمايش اطلاعات در صفحه نمايش (استفاده از بلوک ديناميکي براي نمايش خواص هر يک از تجهيزات)

12- ايجاد يک محاسبه‌گر Online براي تطبيق مقادير به واحد پيش فرض

13- ارائه قابليت ويرايش اشياء در نرم‌افزار (Copy, Paste & Cut)

14- ارائه قابليت ويرايش اشياء در نرم‌افزار (Find)

15- ارائه قابليت ويرايش اشياء در نرم‌افزار (Rotate)

16- ارائه قابليت ويرايش اشياء در نرم‌افزار (Undo & Redo)

17- تهيه گزارش با فرمت ديناميک

18- اختصاص رنگ به تجهيزات

19- ايجاد ماژول مديريت سناريو

20- ارتباط با بستر GIS

21- ايجاد ماژول Action Manager

22- ايجاد ماژول Network Validator

23- قابليت ورود و مشاهده اطلاعات تجهيزات از طريق جداول

24- ارتباط با يک بسته ترموفيزيکي

25- مديريت مقادير اوليه خواص تجهيزات

26- تهيه Quick Change Property

27- ماژول Feedback Manager