بخش Help به نسخه 2.14.0 نرم افزار GPNS اضافه شد.

Help نرم افزاري از نسخه 2.14.0 به سيستم اضافه شد. قابليت هاي اساسي آن بدين شرح ميباشد. 1- از هر بخش از نرم افزار کاربر با زدن کليد F1 ميتواند توضيحات مربوط به آن بخش را مطالعه نمايد. 2- از طريق منوي Help، Help نرم افزاري بطوري يگپارچه در دسترس بوده بطوري که کاربر ميتواند تمام بخشهاي آنرا مطالعه نمايد. 3- تمام تغييرات نرم افزار به همراه توضيحات آن و به تفکيک هر نسخه توضيح داده شده است.