بخش Help به نسخه 1.0.1 نرم افزار GTCS اضافه شد.

Help نرم افزاري از نسخه 1.0.1 به سيستم اضافه شد. قابليت هاي اساسي آن بدين شرح ميباشد. 1- از هر بخش از نرم افزار کاربر با زدن کليد F1 ميتواند توضيحات مربوط به آن بخش را مطالعه نمايد. 2- از طريق منوي Help، Help نرم افزاري بطوري يگپارچه در دسترس بوده بطوري که کاربر ميتواند تمام بخشهاي آنرا مطالعه نمايد. 3- تمام تغييرات نرم افزار به همراه توضيحات آن و به تفکيک هر نسخه توضيح داده شده است.