درباره نرم افزار

پروژه “تدوين نرم افزار طراحي و شبيه‌سازي پاياي شبکه ملي انتقال و توزيع و شبيه سازي رفتار پوياي انتقال” از تاريخ 24/05/1388 از طرف مديريت پژوهش و فناوری به شرکت گسترش فرايند شريف ارجاع داده شده است و بعد از گذشت 36 ماه در تاريخ 06/02/91 نسخه 2.1.1 نرم‌افزار GPNS  یا Gas Pipeline Network Simulator با موفقيت به پايان رسيد. در ادامه در قالب بروزرسانی اين نرم‌افزار فاز بعدی پروژه به انجام رسيد که طی آن نسخه 2.10.1 عرضه شد. در فاز بعدی پروژه نيز بعد از تهيه و گسترش نرم افزار تخمين خواص فيزيکی، موتور آن نرم‌افزار نيز جهت استفاده به نرم‌افزار GPNS در نسخه  2.11.0 اضافه شد.

هدف از انجام پروژه ايجاد يك بستر و گسترش نرم‌افزار جهت طراحي شبكه‌هاي شهري، بين‌شهري و انتقال گاز در حالت پايا و پويا مي‌باشد. اجراي اين پروژه به‌همراه بسترها و پارامترهاي استاندارد ديده ‌شده در كنار آن مي‌تواند مقدمه و سنگ بناي ايجاد نرم‌افزار‌هايي براي مديريت، مانيتور، كنترل و بهينه‌سازي كل شبكه پيچيده انتقال گاز و شبكه‌هاي تغذيه و توزيع با كمك اطلاعات واحد ديسپچينگ بصورت كاملاً يكپارچه باشد. اين سيستم قادر به حل شبكه‌هاي توزيع در كنار شبكه‌های تغذيه و خطوط انتقال گاز می‌باشد. قابليتهاي متنوعي براي سيستم گرافيكي و Visualizer آن در نظر گرفته شده است. كل نرم افزار به عنوان يك سرور OLE يا COM توسعه پيدا کرده است كه به ديگر نرم‌افزارها اين اجازه را خواهد داد تا از امكانات آن براي بهينه‌سازي يا مانيتورينگ و ديگر اهداف استفاده نمايند.

نرم‌افزار GPNS اين امکان را به کاربران می‌دهد تا بعد از پياده‌سازی شبکه مورد نظر در نرم‌افزار توزيع جريان، فشار و دما را در بخشهای مختلف شبکه تخمين بزنند. اي نرم‌افزار در دو حوزه شبيه‌سازی پايا و پويا کار می‌کند. در حوزه‌های زير می‌توان به موارد زير اشاره نمود:

– طراحي شبکه‌ و خطوط انتقال

– تحليل شبکه‌ انتقال در شرايط عادي و بحران

– تحليل مصرف سوخت ايستگاههاي تقويت فشار

– رفع تنگنا و تحليل عملکرد ايمن شبکه انتقال

– بررسي كيفيت گاز جهت صادرات

-‌ تخمين توزيع انباشت گاز در طول خط براي مديريت آن در مواقع ضروري

– تخمين حداكثر مقدار قابل دسترس براي تحويل گاز در نقطه‌اي مشخص در طول خط لوله

– تحليل شرايط تخليه اضطراري و سناريوهاي تخليه گاز

– افزايش يا کاهش پيشگيرانه فشار عملياتي ايستگاهها

– برنامه ريزي براي کاهش يا قطع پيشگيرانه مصارف عمده

– بررسي استفاده از خطوط انتقال در شرايط لوپ