انجام پروژه هاي متعدد و کاربردي با نرم افزار GPNS توسط شرکت سازنده

از زمان توليد نسخه آزمايشي نرم افزار GPNS پروژه هاي کاربردي و عملي با استفاده از موتور نرم افزار به انجام رسيده است. از مهمترين اين پروژه ها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

          1- شبيه سازي شبکه تغذيه و توزيع شهرهاي قم، سمنان، مهديشهر، درجزين (به انجام رسيده است)

          2- شبيه سازي شبکه انتقال گاز استان آذربايجان شرقي (به انجام رسيده است)

          3- شبيه سازي شبکه انتقال گاز مناطق عملياتي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8 (در دست انجام)

          4- شبيه سازي شبکه شبکه انتقال گاز کل کشور (در حد خطوط 30 اينچ به بالا)

          5- بهينه سازي شبکه انتقال گاز (تهيه يک نرم افزار مستقل بهينه سازي که در آن از موتور حل نرم افزار GPNS استفاده شده است)

          6- انجام چند تز دکترا و کارشناسي ارشد در دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تربيت مدرس