اتصال موتور نرم افزار GTCS به نرم افزار GPNS

تا نسخه قبل از 2.12.1 نرم افزار GPNS براي تخمين خواص فيزيکي از يک Solver داخلي استفاده مي نمود ولي از اين نسخه به بعد Solver گفته شده از کل سيستم حذف شده و بحاي آن از موتور نرم افزار GTCS سرويس ميگيرد. بدين منظور در صورتي که نرم افزار GTCS در سيستم کاربر نصب نباشد کاربر قادر به شبيه سازي و کار با نرم افزار GPNS نيست. به همين منظور نرم افزار GTCS در هنگام نصب نرم افزار GPNS، نصب ميگردد.